Dr. Rami Layka

Dr. Rami Layka


Email: rami-layka@hpu.edu.sy

BirthDate: 12.04.1980

Nationality: Arab Syrian

Address: Lattakia, Syria

Education

PhD in International Relations, Tishreen University, Lattakia, Syria, 2014.

Bachelor`s Degree in Law, Tishreen University, Syria, 2014.

Master`s Degree in International Relations, Tishreen University, Lattakia, Syria, 2008.

Diploma in International Relations, Tishreen University, Lattakia, Syria, 2004.

Bachelor`s Degree in Political Sciences, Damascus University, Syria, 2003.