Dr. Rushdi Madwar

Dr. Rushdi Madwar


Email: rushdi-madwar@hpu.edu.sy

BirthDate: 14.08.1958

Nationality: Arab Syrian

Address: Homs, Syria

Education

PhD in Organic Chemistry, Kyiv State University, Soviet Union, 1988.

Bachelor`s Degree in Applied Chemistry, Aleppo University, Syria, 1980.Full CV