B.Pharm, Rahaf Hattoum

B.Pharm, Rahaf Hattoum


Email: rahoufa.hatoum.rh@gmail.com

BirthDate: 5.4.1994

Nationality: Arab Syrian

Address: Hab Numra, Homs, Syria

Education

BSc in Pharmacy, Al-Hawash Private University, 2017.