Dr. Riyad Zahlani

Dr. Riyad Zahlani


Secretary of the University